Yleiset sopimusehdot

1 YLEISTEN EHTOJEN TAUSTA

1.1 Näitä yleisiä ehtoja (“Ehdot”) sovelletaan, kun toiminimi Vuota Oy (“Vuota”) tarjoaa asiakkaalleen (”Asiakas” ja yhdessä Vuota Oy:n kanssa ”Osapuolet”) tilausvahvistuksen mukaisia suutaripalveluja (“Palvelu”). Näiden Ehtojen lisäksi sovellettavaksi tulee Palvelua koskeva toimeksiantosopimus (“Sopimus”), joka muodostuu asiakkaan tekemästä tilauksesta sekä siihen tilauksessa vahvistetun mukaisesti joko puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestitse tai muulla tavoin kirjallisesti annetusta vastauksesta. Toimeksiantosopimus on ensisijainen suhteessa näihin Ehtoihin.

2 SOPIMUS

2.1 Kaikki Asiakkaan tekemät tilaukset ovat Asiakasta sitovia ehdotuksia ostaa Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti. Osapuolten välinen sopimus, johon sovelletaan näitä Ehtoja, tulee voimaan kun (i) Osapuolet ovat allekirjoittaneet Palvelua koskevan sopimuksen, (ii) Vuota on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen sellaisenaan tai (iii) kun Osapuolet ovat yhdessä sopineet Asiakkaan tekemän tarjouksen pohjalta Sopimuksen tarkasta sisällöstä joko puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestitse tai muulla tavoin kirjallisesti.

2.2 Mitkään Asiakkaan toimittamat asiakirjat eivät tule osaksi tätä Sopimusta pelkästään sen vuoksi, että niihin on viitattu, vaan Osapuolten tulee kirjallisesti sopia Asiakkaan toimittamien asiakirjojen sitovuudesta.

2.3 Asiakkaan tilatessa Vuodalta Palvelun tai tuotteen (jättämällä työn tai tuotetilauksen pakettipostilaatikkoon) maksamalla verkkosuutaripalvelussa palvelumaksun hänen edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen näihin yleisiin ehtoihin.

3 PALVELUN TUOTTAMINEN JA TOIMITTAMINEN

3.1 Vuota suorittaa Palvelun ammattimaisesti, huolellisesti ja kohtuullisessa ajassa tilausvahvistuksen lähettämisestä. Vuodalla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää alihankkijoita Palvelun toteuttamisessa. Vuota vastaa alihankkijan suorittamasta työstä.

3.2 Vuota nimeää sopivat henkilöt suorittamaan Palvelua ja sillä on halutessaan oikeus vaihtaa näitä henkilöitä.

3.3 Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa parhaansa mukaan Palvelun toimittamiseen. Asiakkaan velvollisuutena on toimittaa Palvelun suorittamiseksi tarvittavat suunnitelmat ja Palvelun kohteena olevat esineet tilauksensa yhteydessä. Näiden suunnitelmien, materiaalien tai niiden määrän muuttuessa Palvelun suorittamisen aikana, on Vuodalla oikeus muuttaa Palvelun toimitusaikataulua ja/tai sen hintaa vastaamaan muutoksia.

3.4 Asiakkaan tehtyä hinta-arviopyynnön Vuodan verkkosuutaripalvelussa, suorittaa Vuota tilatun työn arvioinnin. Vuota ottaa tällöin yhteyttä asiakkaaseen mahdollisuuksiensa rajoissa pikaisesti, arviolta 1-5 arkipäivän kuluessa kyseisen tilauksen tekemisestä. Yhteydenotto tapahtuu sähköpostitse.

3.5 Yhteydenoton myötä sovitaan Osapuolten kesken tarkemmin sopimuksen ehdoista, kuten hinnasta, aikataulusta sekä Palvelun kohteen toimittamistavasta. Sopimuksen syntymisen jälkeen  Vuota lähettää Asiakkaalle tilausvahvistuksen tämän antamaan osoitteeseen sähköpostitse.

3.6 Tilausvahvistuksen vastaanotettuaan, tulee Asiakkaan suorittaa tilausmaksu ja Vuota voi aloittaa suorittamaan Sopimuksen mukaista Palvelua.

3.7 Vuota lähettää Asiakkaalle kirjeessä postituspussin ja ohjeet postitukseen Asiakkaan ilmoittamaan postiosoitteeseen. Vuota ilmoittaa sähköpostitse Asiakkaalle kirjeen lähettämisestä.

3.8 Asiakkaan saatua Vuodan lähettämän kirjeen, Asiakas pakkaa Palvelun kohteen ohjeiden mukaisesti saamaansa postituspussiin.

3.9 Asiakas vie postituspussin lähimpään toimituspisteeseen, josta Palvelun kohde toimitetaan Vuodalle.

3.10 Valmiit työt toimitetaan Asiakkaalle postitse hänen ilmoittamaansa osoitteeseen.

3.11 Vuota Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja sen Y-tunnus on 3187665-4. Vuodan arvonlisäverotunniste on vastaavasti FI31876654.

4 VIRHEVASTUU JA VAHINKOJEN KORVAAMINEN

4.1 Tavaroita koskevasta yleisen virhevastuun mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palveluksen on puolestaan sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Mikäli tavara tai palvelus poikkeaa tästä, on siinä yleisen virhevastuun mukaisesti virhe, ellei Osapuolten välisen sopimuksen, muun lainsäännöksen tai olosuhteiden nojalla toisin osoiteta.

4.2 Vuota suosittelee Asiakasta reklamoimaan havaitsemansa virheen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa sen havaitsemisesta, sillä virhetilanteiden nopea selvittäminen on sekä Asiakkaan että Vuodan etujen mukaista.

4.3 Asiakkaan on joka tapauksessa ilmoitettava virheestä Vuodalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

4.4 Vuodan suorituksen virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen suorituksen tulos on ominaisuuksiltaan Palvelun luovutuksen ajankohtana. Mikäli luovutus viivästyy Asiakkaan puolella olevasta syystä, virheellisyyttä arvioidaan sen hetken perusteella, jolloin Vuota on täyttänyt omat velvoitteensa.

5 MAKSUEHDOT

5.1 Palvelun hinta sovitaan Osapuolten kesken Sopimuksessa. Hinta määräytyy Vuodan suorittaman arvioinnin perusteella, joka tehdään Asiakkaan tekemän tilauksen pohjalta. Tähän arvioon vaikuttavat tilatun Palvelun laatu ja haastavuus, Palvelun suorittamiseen tarvittavat materiaalit sekä tilauksen kiireellisyys.

5.2 Toimeksiannot laskutetaan ennakkomaksuina Vuodan verkkopalvelussa.

5.3 Mikäli sopimuksen syntymisen jälkeen ilmenee, ettei palvelua voida Asiakkaasta riippumattomasta syystä suorittaa, palautetaan Asiakkaalle kaikki häneltä saadut suoritukset viimeistään 14 vuorokauden kuluttua esteen ilmaantumisesta. Tällainen Asiakkaasta riippumaton syy voi olla esimerkiksi se, että tuote tai tavara, johon Palvelu kohdistuu, on arvioitua huonommassa kunnossa, Palvelun suorittamiseen tarvittavia materiaaleja ei ole saatavilla taikka muu vastaavan kaltainen syy. Palautus suoritetaan Asiakkaan osoittamalle pankkitilille, eikä hänelle aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

5.4 Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sisältyy sopimuksen mukaisiin hintoihin.

5.5 Asiakas vastaa tuotteiden palauttamiskustannuksista hänen peruuttaessaan Sopimuksen.

6 VASTUUNRAJOITUS

6.1 Vuota ei anna lakisääteisten vastuidensa lisäksi takuita. Sanottu koskee esimerkiksi Palvelun soveltuvuutta tiettyyn yksittäiseen tarkoitukseen, Palvelun laatua, kolmannen oikeuksia sekä muita vastaavia seikkoja. Vuota ei myöskään vastaa aikaisemman myyntiportaan antaman takuun perusteella virheestä, josta hän ei muuten lakisääteisten vastuidensa nojalla olisi vastuussa.

6.2 Vuota ei vastaa kolmansien osapuolten virheistä.

6.3 Asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan sekä vastaa omien velvoitteidensa täyttämisestä palvelua käyttäessään. Asiakas on myös vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä väärien tietojen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista.

7 SALASSAPITO

7.1 Vuota voi hyödyntää kaikkea tietotaitoa ja kokemusta, joka on saatu Palvelua suoritettaessa.

7.2 Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti ja EU:n tietosuoja-asetus huomioiden. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja käytetään ainoastaan Palvelua koskevan Sopimuksen vahvistamiseen, Palvelun suorittamiseen, Palvelussa ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen sekä laskutukseen, ellei erikseen toisin Osapuolten kesken sovita.

8 YLIVOIMAINEN ESTE

8.1 Vuota ei vastaa Palvelun suorittamisessa aiheutuneista viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, mikäli nämä ovat seuraamuksena sodasta, kapinasta, vienti- tai tuontikiellosta, luonnonmullistuksesta, yleisvaarallisesta tartuntataudista tai sen kasvaneesta uhasta, poikkeuksellisista sääolosuhteista, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytymisestä, tulipalosta, työselkkauksesta, tai muusta sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta seikasta tai muusta merkittävästä tai epätavallisesta syystä.

 

9 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

9.1 Sopimus päättyy ilman eri irtisanomista kummankin Osapuolen täytettyä sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Asiakkaalla on etämyynnissä oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä Toimeksisaajalle 14 vuorokauden kuluessa toimeksiantoa koskevan sopimuksen tekemisestä.

10 YLEISET EHDOT

10.1 Osapuolten välistä Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle. Vuota voi kuitenkin siirtää Sopimuksen samaan konserniin kuuluvalle yhtiölleen tai kolmannelle yritysjärjestelyn, liiketoimintakaupan tai muun vastaavan järjestelyn yhteydessä. Sopimukseen perustuvat saatavansa Vuota voi siirtää kolmannelle ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kirjallisesti.

10.2 Kaikki muutokset Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja ne tulee vahvistaa Osapuolten allekirjoituksin. Mikäli jotakin osaa Sopimuksesta tai näistä Ehdoista pidetään lainvastaisena tai muutoin pätemättömänä, niin se ei vaikuta Sopimuksen tai Ehtojen muiden kohtien lainmukaisuuteen tai pätevyyteen.

10.3 Osapuolen Sopimuksen tai Ehtojen mukaisen oikeuden käyttämättä jättäminen ei rajoita Osapuolen oikeutta myöhemmin vedota Sopimukseen tai Ehtoihin.

10.4 Sopimus liitteineen muodostaa koko Sopimuksen ja korvaa kaikki Osapuolten väliset aiemmat suulliset tai kirjalliset sopimukset.

10.5 Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin erimielisyydet ratkaistaan Asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvässä alioikeudessa. Riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia. Vuota pidättää oikeuden näiden sopimusehtojen muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle vähintään kolme (3) kuukautta etukäteen, eikä niillä ole takautuvaa vaikutusta.

 

 

 

 

× Voimmeko auttaa?